Skip to main content Skip to search

Oslobodenie od zrážkovej dane v stavebníctve

Oslobodenie od zrážkovej dane

Nemecká legislatíva určuje, že pokiaľ na jeho území vykonávate stavebnú činnosť, t.j. činnosť na nehnuteľnosti, je Váš objednávateľ povinný strhnúť Vám z vystavených faktúr zrážkovú daň, pokiaľ nie ste registrovaný na nemeckom daňovom úrade a nemáte vybavené oslobodenie od zrážkovej dane (tzv. Freistellungsbescheinigung). Toto oslobodenie musí byť platné najneskôr v čase vyplatenia faktúry, teda s prácami môžete začať a paralelne si o oslobodenie požiadať.

exemption-from-the-withholding-tax-in-the-construction-industry

Po predložení platného oslobodenia Vám už objednávateľ vyplatí plnú sumu, teda nestrhne Vám zrážkovú daň z faktúry. V prípade, že Vám už Váš objednávateľ zrážkovú daň strhol, môžete si požiadať o jej vrátenie, no toto je možné až po skončení príslušného kalendárneho roka.

Oslobodenie od zrážkovej dane by mala mať pritom nielen firma, ale aj jej ďalší subdodávatelia, nakoľko toto pravidlo platí v celom subdodávateľskom reťazci. To znamená, že registrovať by sa mala ako Vaša firma, tak i všetci Vaši prípadní subdodávatelia. Pokiaľ by teda Vaši subdodávatelia nedisponovali oslobodením od zrážkovej dane, ste povinný im podľa nemeckej legislatívy rovnako strhnúť z faktúr zrážkovú daň, a túto následne odviesť na nemecký daňový úrad.

Pokiaľ máte oslobodenie od zrážkovej dane, objednávateľ Vám vyplatí plnú sumu, teda nestrhne Vám zrážkovú daň z faktúry.

O oslobodenie je potrebné požiadať si vtedy, keď začnete vykonávať stavebné práce v Nemecku. Toto oslobodenie musí byť platné v čase vyplatenia faktúry, teda s prácami môžete začať a paralelne si o oslobodenie požiadať.