Skip to main content Skip to search

Ohlásenie činnosti na remeselnej komore

Chystáte v Nemecku vykonávať regulovanú činnosť?

V prípade, ak sa chystáte v Nemecku vykonávať činnosť, ktorá je podľa nemeckých predpisov regulovanou činnosťou, čo znamená, že ide o činnosť, na ktorú je v Nemecku nutné mať odborné vzdelanie, prípadne prax, je potrebné danú činnosť ohlásiť na remeselnej komore, príslušnej podľa prvého miesta výkonu práce v Nemecku.

notification-on-activities-at-the-chamber-of-craft

Po splnení zákonných predpokladov príslušná remeselná komora vydá povolenie na výkon predmetnej činnosti. Vydaniu povolenia predchádza aj prípadná úhrada správneho poplatku. Povolenie sa vydáva na obdobie jedného roka a jeho platnosť je možné pravidelne obnovovať.

Poväčšine patria pod regulované činnosti podobné činnosti ako tie, ktoré na Slovensku patria pod viazané či remeselné živnosti. Nie je to však pravidlom, je teda potrebné každú činnosť posudzovať osobitne.

Ako potvrdenie o odbornom vzdelaní sa remeselnej komore v Nemecku predkladá tzv. Osvedčenie o povahe a dĺžke praxe, ktoré Vám na základe potrebných dokumentov vydá príslušný živnostenský úrad.